Mutetu a tres peis cun coa

de Antoni Nàtziu Garau

Ca seus in tempus tristus

cun custa pandemia

pedeus un’arregallu.

Ca seus in tempus tristus:

saludi e traballu

e torra s’alligria

si donit(i) su Cristus.

Cun custa pandemia:

si donit(i) su Cristus

saludi e traballu

e torra s’alligria.

Pedeus un’arregallu:

si torrit s’alligria

si donit(i) su Cristus

saludi e traballu.

Cun spìritu divinu

in custa Pasca Manna

fadeus su vacinu

cantendi “osanna, osanna!”.